มีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไหม พอ.4235


    ผู้ถาม     คำพูดที่พูดว่า “ชื่นชมโสมนัส” หรือว่า “ขณะที่แห้ง” ถ้าไม่คิดถึงคำพูดอย่างนั้น ลักษณะของสภาพธรรมก็มีจริงและผู้ที่รู้สึกอย่างนั้นก็มีลักษณะสภาพธรรมอย่างนั้นมีจริง สมควรที่จะใส่ใจลักษณะของสภาพธรรมที่ไม่มีชื่ออย่างนั้นไหมครับ

    สุ.     คงไม่ต้องกังวลเรื่องชื่อหรือไม่มีชื่อ แต่ก็ควรจะคิดว่ามีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังที่จะทำให้ไม่ต้องไปท่องและก็จะไม่ลืมด้วย หงุดหงิดมีจริงไหม


    หมายเลข 11614
    4 ม.ค. 2562