ปิติที่ระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พอ.4235


    วิ.     ในขณะที่ฟังพระธรรมในส่วนของพระอภิธรรม หรือปรมัตถธรรมโดยส่วนตัวเองถ้าเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ก็จะซาบซึ้งในพระปัญญาธิคุณที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมโดยละเอียด ถ้าไม่มีพระธรรมก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเลยตั้งแต่เกิดจนถึงตายไป ถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมก็จะไม่มีความเข้าใจเลยว่าสิ่งที่มีจริง ๆ เป็นอย่างไร ก็สามารถทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมโดยละเอียดให้บุคคลที่ฟังสามารถเข้าใจได้ตามปัญญาของแต่ละบุคคล ฉะนั้นถ้าฟังแล้วเกิดความเบื่อหน่ายก็พิจารณาดูว่าอันนั้นไม่ใช่กุศลจิตแน่นอน ดังนั้นไม่มีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง อาจจะเป็นเรื่องราวเยอะแยะมากมาย แต่ขณะที่มีความเข้าใจจริง ๆ และก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็จะมีความเข้าใจและก็เป็นกุศลจิตที่เจริญขึ้น บางครั้งก็จะมีปิติที่ระลึกถึงพระปัญญาธิคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 11611
    วันที่ 4 ม.ค. 2562