จิตเป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย พอ.4234


     สุ.     เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนหรือรีบที่จะไปหาข้อความต่าง ๆ แต่ว่าขณะนี้ก็รู้ว่ามีสภาพธรรมที่กำลังมีจริง ๆ  และการฟัง ๆ เพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรา ถูกต้องไหม เพราะเหตุว่าถ้ายังไม่ได้เข้าใจจริง ๆ  ไม่มีใครที่สามารถจะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ ด้วยเหตุนี้เวลาที่ฟังเรื่องของจิตก็จะเห็นได้ว่าเริ่มที่จะเข้าใจสภาพธรรมที่มี และก็เริ่มที่จะรู้ว่าเคยยึดถือจิตทั้งหมดว่าเป็นเรา แต่ว่าความจริงไม่ว่าจะเป็นจิตใดก็ตามไม่ใช่เราทั้งหมดโดยทรงแสดงความจริงของจิตประเภทต่าง ๆ ให้เห็น ให้เข้าใจขึ้นตามลำดับ ตามความละเอียดว่าไม่ใช่เราเลย จิตเป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย เมื่อเกิดแล้วก็ดับไป นี่คือสิ่งซึ่งเราไม่ได้ประจักษ์แต่ว่าเริ่มฟัง


    หมายเลข 11590
    2 พ.ย. 2561