เข้าถึงลักษณะของจิตที่กำลังมีจริง ๆ พอ.4234


    สุ.     เพราะฉะนั้นเรื่องของจิตหรือเรื่องของสภาพธรรมที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก เป็นสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัย ไม่ว่าในสมัยก่อนก็มีจิต มีเจตสิก มีรูป ท่านที่คุ้นเคยกับธรรมก็จะรู้ว่าจิตเป็นสภาพที่เป็นธาตุรู้ เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ แค่นี้ฟัง มีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกจริง แต่ว่าขณะนี้กำลังมีธาตุนี้ซึ่งกำลังมีสิ่งที่ปรากฏ เพราะฉะนั้นสภาพที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏลักษณะเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่เรา การฟังธรรมก็คือฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจถูกในความเป็นธรรมตลอดหมด ไม่ว่าจะฟังกี่ปีก็ตามเรื่องจิต ฟังโดยละเอียดสักเท่าไหร่ก็ตาม ในพระไตรปิฎกอรรถกถาจะกล่าวเรื่องจิตมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามเพื่อให้เข้าถึงลักษณะของจิตที่กำลังมีจริง ๆ  ในขณะนี้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง


    หมายเลข 11589
    2 พ.ย. 2561