ขณะใดบ้างที่ไม่มีมูล พอ.4234


   วิ.   ให้เห็นถึงเรื่องของเหตุ เรื่องของมูลว่ามีในชีวิตประจำวัน ถ้ากล่าวถึงชีวิตประจำวันขณะใดบ้างที่ไม่มีมูล ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเลยจะมีไหมครับแม้ในขณะนี้ มี  คุณหมอขณะใดบ้างที่มี

  ผู้ฟัง   ในขณะที่ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ไม่มีเหตุร่วมด้วย

  วิ.   ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยทั้ง ๖ เหตุใช่ไหมครับ

   ผู้ฟัง   ค่ะ

  วิ.   เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสภาพจิตเหล่านี้ซึ่งแสดงว่าเป็นอเหตุกจิตคือเป็นจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วย โมหมูลจิตมีอกุศลเหตุเกิดร่วมด้วยไหม

  ผู้ฟัง   มีตัวเดียวคือโมหเหตุ

  วิ.   คือโมหเหตุ  ในโมหมูลจิตมีอกุศลเหตุเกิดร่วมด้วยไหม

  ผู้ฟัง   ไม่มี

  วิ.   เป็นอเหตุกะหรือว่าเป็นสเหตุกะ

  ผู้ฟัง   อเหตุกะ

  วิ.   เป็นอเหตุกะ ฉะนั้นถ้ากล่าวถึงโมหมูลจิตเป็นสเหตุกะ ถ้ากล่าวถึงโมหเจตสิกในโมหมูลจิตเป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะ

  ผู้ฟัง   เป็นอเหตุกะ

  วิ.   เพราะอะไร

   ผู้ฟัง   เพราะไม่มีเหตุอื่นเกิดร่วมด้วย

  วิ.   ครับ ถ้ากล่าวถึงโมหเจตสิกกับโลภมูลจิตเป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะ

  ผู้ฟัง   เป็นสเหตุกะ

  วิ.   เพราะอะไร

  ผู้ฟัง   เพราะมีเหตุอื่นมีโลภเหตุกับโทสเหตุ

  วิ.   ในโลภมูลจิตเกิดกับโลภมูลจิต

  ผู้ฟัง   ก็มีโลภเหตุ

  วิ.   คือโลภเหตุเกิดร่วมด้วย ถ้าพิจารณาสภาพใดที่เป็นเหตุ แต่ว่าการเกิดขึ้นของสภาพธรรมนั้นๆเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นมีธรรมอื่นเกิดร่วมด้วย แต่ธรรมอื่นที่เกิดร่วมด้วยนั้นเป็นเหตุหรือว่าเป็นนเหตุ


  หมายเลข 11585
  26 ต.ค. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari