ขณะใดบ้างที่ไม่มีมูล พอ.4234

 วิ.     ให้เห็นถึงเรื่องของเหตุ เรื่องของมูลว่ามีในชีวิตประจำวัน ถ้ากล่าวถึงชีวิตประจำวันขณะใดบ้างที่ไม่มีมูล ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเลยจะมีไหมครับแม้ในขณะนี้ มี  คุณหมอขณะใดบ้างที่มี

ผู้ฟัง     ในขณะที่ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ไม่มีเหตุร่วมด้วย

วิ.     ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยทั้ง ๖ เหตุใช่ไหมครับ

 ผู้ฟัง     ค่ะ

วิ.     เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสภาพจิตเหล่านี้ซึ่งแสดงว่าเป็นอเหตุกจิตคือเป็นจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วย โมหมูลจิตมีอกุศลเหตุเกิดร่วมด้วยไหม

ผู้ฟัง     มีตัวเดียวคือโมหเหตุ

วิ.     คือโมหเหตุ  ในโมหมูลจิตมีอกุศลเหตุเกิดร่วมด้วยไหม

ผู้ฟัง     ไม่มี

วิ.     เป็นอเหตุกะหรือว่าเป็นสเหตุกะ

ผู้ฟัง     อเหตุกะ

วิ.     เป็นอเหตุกะ ฉะนั้นถ้ากล่าวถึงโมหมูลจิตเป็นสเหตุกะ ถ้ากล่าวถึงโมหเจตสิกในโมหมูลจิตเป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะ

ผู้ฟัง     เป็นอเหตุกะ

วิ.     เพราะอะไร

 ผู้ฟัง     เพราะไม่มีเหตุอื่นเกิดร่วมด้วย

วิ.     ครับ ถ้ากล่าวถึงโมหเจตสิกกับโลภมูลจิตเป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะ

ผู้ฟัง     เป็นสเหตุกะ

วิ.     เพราะอะไร

ผู้ฟัง     เพราะมีเหตุอื่นมีโลภเหตุกับโทสเหตุ

วิ.     ในโลภมูลจิตเกิดกับโลภมูลจิต

ผู้ฟัง     ก็มีโลภเหตุ

วิ.     คือโลภเหตุเกิดร่วมด้วย ถ้าพิจารณาสภาพใดที่เป็นเหตุ แต่ว่าการเกิดขึ้นของสภาพธรรมนั้นๆเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นมีธรรมอื่นเกิดร่วมด้วย แต่ธรรมอื่นที่เกิดร่วมด้วยนั้นเป็นเหตุหรือว่าเป็นนเหตุ


หัวข้อหมายเลข  11585
ปรับปรุง  26 ต.ค. 2561