โสภณมูลหรือโสภณเหตุ พอ.4234


    วิ.     ถ้าเป็นฝ่ายของโสภณมูลหรือว่าโสภณเหตุเป็นสภาพที่ดีงาม หรือเป็นมูลที่ดีงาม หรือเป็นเหตุที่ดีงามซึ่งก็สามารถเป็นชาติกุศลก็ได้ ชาติวิบากก็ได้ ชาติกิริยาก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงชาติกุศลก็พิจารณาว่าขณะที่กุศลประการใดประการหนึ่งจะเกิดขึ้นจะปราศจากมูลเหล่านี้ไม่ได้ ต้องมีมูลเหล่านี้เกิด อย่างน้อยต้องมี ๒ มูลด้วยกันคือต้องมีอโทสะและก็อโลภะ


    หมายเลข 11584
    วันที่ 26 ต.ค. 2561