ประมาทพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พอ.4234


    สุ.     แต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจเลย แล้วจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง แล้วความเข้าใจของเราเดิม เราก็แปลความหมายเดิม อย่างอารมณ์ จิตมีอารมณ์ เราก็ไม่ได้ศึกษาเลย อารมณ์หมายความถึงเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตกำลังรู้ด้วย เพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะจะไม่มีการรู้อารมณ์ไม่ได้เลย แล้วสิ่งใดก็ตามที่จิตกำลังรู้ สิ่งใดก็ตามทั้งหมดเลยเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังรู้สิ่งนั้น เพราะฉะนั้นเราเข้าใจอย่างนี้ เราก็จะเข้าใจความหมายอื่น ๆ ด้วย เราจะรู้ว่านิพพานเป็นอารมณ์ได้ไหม นิพพานเป็นจิตหรือเปล่า เป็นเจตสิกหรือเปล่า นี่คือจากการศึกษาซึ่งต้องศึกษา ไม่ใช่เพียงแต่อ่านแล้วเราคิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจ นั่นก็คือการประมาทพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คิดว่าเราไม่ต้องเรียนเลย เพียงแค่อ่านก็เข้าใจได้ แต่นั่นไม่เป็นความจริง ต้องศึกษาอย่างละเอียดและอย่างรอบคอบด้วยจึงจะสามารถเข้าใจได้ถูกต้อง


    หมายเลข 11567
    11 ก.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari