ระลึกถึงกุศลธรรมทั้งหลาย พอ.4234


    ธิ.   อย่างมิลินทปัญหาในธัมมสังคณีย์ก็จะมีกล่าวอ้างถึงเหมือนกัน อย่างเช่นลักษณะของสติก็จะมีอุปมา อย่างท่านพระนาคเสนเวลาท่านสนทนากับพระราชาท่านก็จะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวพระราชา ที่พระราชาจะเข้าใจได้ ในมิลินทปัญหาจะมีการอุปมาอุปไมยเยอะมากเลย ถ้าเราไม่ไปงงกับอุปมาเสียเอง แต่สรุปข้างท้ายท่านก็จะสรุปว่าอย่างเช่นท่านพระนาคเสนก็จะสรุปว่าขอถวายพระพรมหาบพิตร สติก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมระลึกถึงกุศลธรรมทั้งหลายคือสติปัฏฐาน ๔ เวลาท่านจะสรุปท่านก็จะสรุปเป็นพระอภิธรรม ไม่ว่าเขาจะใช้คำอะไร ถ้าเราพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมก็คือจะไม่งง


    Tag  พระอภิธรรม อุปมาอุปไมย
    หมายเลข 11571
    12 ก.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari