ปัญญาที่สำเร็จจากการฟัง พอ.4234


    ผู้ถาม    ดิฉันไม่ทราบว่าจะเรียนท่านอาจารย์ยังไงดีว่าไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจน้อย

    สุ.   ขอให้คิดถึงว่าเราสะสมอกุศลมานานแค่ไหน และไม่ใช่แต่เฉพาะความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน กิเลสทุกอย่างทั้งหมดสะสมมานานมาก กว่าพระโสดาบันซึ่งท่านเป็นพระโสดาบันแล้วจะถึงความเป็นพระอรหันต์กี่ปี กว่าจะเป็นพระสกทาคามี พระอนาคามี เกิดในพรหมโลก อายุเท่าไหร่ กี่กัปป์ ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ใช่ไหม แล้วแต่ว่าสะสมกำลังของปัญญามากน้อยแค่ไหน นี่คือผู้ที่ดับกิเลสคือการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน เพราะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมแต่ละอย่างจนสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ไม่เห็นผิดว่าเป็นเรา แต่กระนั้นกิเลสทั้งหลายที่มีมาก ๆ ทำไมถึงต้องนานแสนนานอย่างนั้นกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์ นี่คือผู้ที่เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้ว ๆ ผู้ที่ยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบัน ลองคิดดู นานแสนนานมาแล้วในสังสารวัฏที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตนพร้อมกับกิเลสทั้งหลายที่สะสมแต่ละชาติมากมายมหาศาล แล้วก็จะเป็นยังไง พอฟังธรรมก็เข้าใจเลย ได้ ชาติสุดท้าย เหมือนกับท่านที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ท่านพาหิยะ หรือท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ก่อนนั้นท่านก็ยังเป็นผู้ที่ต้องฟังและอบรมเจริญปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริง ๆ  ที่กำลังปรากฏ ข้อสำคัญก็คือเมื่อสิ่งนี้มีจริงและปรากฏด้วย ทำไมไม่อบรมความรู้ถูก ความเห็นถูก ความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริง ๆ  ไม่ต้องไปหา ไม่ต้องไปทำอะไรเลย มีแล้ว กำลังปรากฏด้วย เพราะฉะนั้นอาศัยการฟังและค่อย ๆ เข้าใจขึ้นซึ่งเป็นสุตตมยปัญญา (ปัญญาที่สำเร็จจากการฟัง)


    หมายเลข 11580
    8 ต.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari