กุศลจิตหรืออกุศลจิตที่คิด พอ.4234


  ผู้ถาม     สรุปแล้วในหนังสืออย่างนี้ถูกต้องไหม ยังไม่เข้าใจ

  สุ.     คุณนภาคิดที่จะมาฟังธรรมหรือเปล่า

  ผู้ถาม     คิด

  สุ.     ขณะนั้นสติเกิดหรือเปล่า จำได้ว่ามูลนิธิอยู่ที่ไหน แล้วก็มาถูกด้วย สติเกิดหรือเปล่าขณะที่กำลังเป็นกุศลจิต เพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ว่าไม่ใช่แค่ว่าสติเกิดลอย ๆ โดยไม่มีอารมณ์ โดยไม่เกิดกับจิตที่คิด แม้จิตที่คิดก็มีจิตที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล จิตที่เป็นกุศลก็คิดอย่างหนึ่ง จิตที่เป็นอกุศลก็คิดอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นในขณะที่คิดที่เป็นกุศล ก็จะต้องประกอบด้วยโสภณเจตสิกซึ่งขาดสติเจตสิกไม่ได้เลย ด้วยเหตุนี้แม้การฟังจะมีการระลึกถึงคุณมารดาบิดาหรืออะไรก็ตามแต่ ระลึกว่าของนั้นอยู่ที่ไหนด้วยต้องการ ด้วยโลภะ หรือว่าด้วยต้องการที่จะให้ซึ่งเป็นกุศล เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าแม้แต่การคิด ก็ต้องรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่คิด และขณะนั้นมีโสภณเจตสิกที่เกิดกับกุศลจิตที่คิดด้วย 

   

   


  หมายเลข 11568
  วันที่ 12 ก.ย. 2561