ทุกข์ที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคล พอ.4233


   

  สุ.   ทุกข์ที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลเพราะได้รู้สภาพธรรมซึ่งไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ถ้าสิ่งที่มีจริงเป็นจริงอย่างนี้ก็ทนทานต่อการพิสูจน์ ไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่น ไม่ใช่ให้ไปแสวงหาอย่างอื่น แต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้ค่อย ๆ เข้าใจขึ้นเพราะว่ากำลังปรากฏ เมื่อปรากฏแล้วไม่รู้  ก็รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญา เพราะฉะนั้นปัญญาต้องมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับอวิชชา เพราะว่าอวิชชาขณะนี้ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริง ๆ ได้ แต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าถึงลักษณะนั้นได้จนกระทั่งประจักษ์แจ้ง

   


  Tag  เกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่เที่ยง
  หมายเลข 11563
  7 ก.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari