ทุกข์ที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคล พอ.4233


     

    สุ.     ทุกข์ที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลเพราะได้รู้สภาพธรรมซึ่งไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ถ้าสิ่งที่มีจริงเป็นจริงอย่างนี้ก็ทนทานต่อการพิสูจน์ ไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่น ไม่ใช่ให้ไปแสวงหาอย่างอื่น แต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้ค่อย ๆ เข้าใจขึ้นเพราะว่ากำลังปรากฏ เมื่อปรากฏแล้วไม่รู้  ก็รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญา เพราะฉะนั้นปัญญาต้องมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับอวิชชา เพราะว่าอวิชชาขณะนี้ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริง ๆ ได้ แต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าถึงลักษณะนั้นได้จนกระทั่งประจักษ์แจ้ง

     


    หมายเลข 11563
    วันที่ 7 ก.ย. 2561