ไม่ลบหลู่ แต่รู้ความจริง

ลบหลู่คือไม่เคารพในคุณความดีที่มีจริงๆ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่มีเหตุ

ไม่มีผล ก็ควรจะแสดงให้เข้าใจตามความจริง ซึ่งไม่ใช่ลบหลู่เลย


หัวข้อหมายเลข  11558
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561