อัศจรรย์พระพุทธศาสนา


  ความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ก็คือ เป็นไปเพื่อความเข้าใจความจริงว่า เป็นสภาพธรรมแต่ละอย่าง ไม่มี

  สัตว์บุคคล ตัวตน อะไรเลย จึงควรศึกษาตั้งแต่ในขั้นการฟัง ให้ค่อยๆเข้าใจ

  ทีละเล็กละน้อย


  หมายเลข 11560
  6 ก.ย. 2561