อัศจรรย์พระพุทธศาสนา

ความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ก็คือ เป็นไปเพื่อความเข้าใจความจริงว่า เป็นสภาพธรรมแต่ละอย่าง ไม่มี

สัตว์บุคคล ตัวตน อะไรเลย จึงควรศึกษาตั้งแต่ในขั้นการฟัง ให้ค่อยๆเข้าใจ

ทีละเล็กละน้อย


หัวข้อหมายเลข  11560
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561