กว่าจะสะสางความเป็นเรา


  ความเข้าใจเพียงเล็กน้อย ผสมกับความคิดของเรา ไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่

  จะละความเป็นเราได้เลย แต่ต้องอาศัยการฟังทีละน้อยสะสมไป จนกว่า

  ปํญญาจะสามารถรู้ตรงลักษณะสภาพธรรม และประจักษ์แจ้งได้ตาม

  ความเป็นจริง


  หมายเลข 11556
  6 ก.ย. 2561