กว่าจะสะสางความเป็นเรา

ความเข้าใจเพียงเล็กน้อย ผสมกับความคิดของเรา ไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่

จะละความเป็นเราได้เลย แต่ต้องอาศัยการฟังทีละน้อยสะสมไป จนกว่า

ปํญญาจะสามารถรู้ตรงลักษณะสภาพธรรม และประจักษ์แจ้งได้ตาม

ความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  11556
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561