กิเลสที่บางเบา

อาสวะคือกิเลสที่ละเอียดไหลไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทันที ได้แก่

กามาสวะ คือความติดข้องในรูปเสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ

ภวาสวะ คือความติดข้องในความมีความเป็น

ทิฏฐาสวะ คือความเห็นผิดว่าเป็นเรา

และอวิชชาสวะ คือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  11555
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561