กิเลสที่บางเบา


  อาสวะคือกิเลสที่ละเอียดไหลไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทันที ได้แก่

  กามาสวะ คือความติดข้องในรูปเสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ

  ภวาสวะ คือความติดข้องในความมีความเป็น

  ทิฏฐาสวะ คือความเห็นผิดว่าเป็นเรา

  และอวิชชาสวะ คือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง


  หมายเลข 11555
  6 ก.ย. 2561