ปล่อยวาง


    ปัญญาที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่าง แล้วละคลายความยึดถือสภาพธรรม

    ว่าเป็นตัวตน จึงจะเป็นการปล่อยวางตามความเป็นจริง ไม่ใช่เป็นเราที่จะ

    ปล่อยวาง


    หมายเลข 11554
    6 ก.ย. 2561