ปล่อยวาง

ปัญญาที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่าง แล้วละคลายความยึดถือสภาพธรรม

ว่าเป็นตัวตน จึงจะเป็นการปล่อยวางตามความเป็นจริง ไม่ใช่เป็นเราที่จะ

ปล่อยวาง


หัวข้อหมายเลข  11554
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561