เข้าใจเห็นสักนิดไหม


    แม้จะเข้าใจพระธรรมในขั้นการฟังบ้างแล้ว แต่มีความเข้าใจในลักษณะ

    สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เช่น สภาพเห็น บ้างหรือไม่ ซึ่งแสดงว่ายัง

    ต้องอบรมปัญญาโดยการฟังธรรมต่อไปอีกมาก จนกว่าจะรู้ทั่ว


    หมายเลข 11553
    6 ก.ย. 2561