เข้าใจเห็นสักนิดไหม

แม้จะเข้าใจพระธรรมในขั้นการฟังบ้างแล้ว แต่มีความเข้าใจในลักษณะ

สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เช่น สภาพเห็น บ้างหรือไม่ ซึ่งแสดงว่ายัง

ต้องอบรมปัญญาโดยการฟังธรรมต่อไปอีกมาก จนกว่าจะรู้ทั่ว


หัวข้อหมายเลข  11553
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561