อวิชชาเป็นศรีษะ


    ตราบใดยังมีศรีษะคือความไม่รู้ ก็ต้องอยู่ในสังสารวัฏฏ์ต่อไป จนกว่าจะตัดศรีษะ

    ด้วยปัญญาที่ดับความไม่รู้ได้เด็ดขาด จึงจะไม่มีชีวิตเป็นไปอีกเลย


    หมายเลข 11546
    วันที่ 6 ก.ย. 2561