อวิชชาเป็นศรีษะ

ตราบใดยังมีศรีษะคือความไม่รู้ ก็ต้องอยู่ในสังสารวัฏฏ์ต่อไป จนกว่าจะตัดศรีษะ

ด้วยปัญญาที่ดับความไม่รู้ได้เด็ดขาด จึงจะไม่มีชีวิตเป็นไปอีกเลย


หัวข้อหมายเลข  11546
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561