อุปกิเลส


    กิเลสมีหลายระดับทั้งที่มีกำลังน้อยและมีกำลังมาก ซึ่งอุปกิเลสเป็นกิเลส

    ที่มีกำลังมาก จนปรากฏอาการให้เห็นได้ เช่น ความลบหลู่ และโลภะที่มี

    กำลังมากกว่าปกติ เป็นต้น


    หมายเลข 11549
    วันที่ 6 ก.ย. 2561