อุปกิเลส

กิเลสมีหลายระดับทั้งที่มีกำลังน้อยและมีกำลังมาก ซึ่งอุปกิเลสเป็นกิเลส

ที่มีกำลังมาก จนปรากฏอาการให้เห็นได้ เช่น ความลบหลู่ และโลภะที่มี

กำลังมากกว่าปกติ เป็นต้น


หัวข้อหมายเลข  11549
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561