จะรับใช้ใคร

ในชีวิตนี้ สมควรจะอุทิศตนปรนนิบัติรับใช้ใคร และจะรับใช้ได้อย่างไร


หัวข้อหมายเลข  11551
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561