จะรับใช้ใคร


    ในชีวิตนี้ สมควรจะอุทิศตนปรนนิบัติรับใช้ใคร และจะรับใช้ได้อย่างไร


    หมายเลข 11551
    วันที่ 6 ก.ย. 2561