พุทธานุสสติ


  ที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ละคำ ที่ทำให้เข้าใจสภาพธรรม

  ที่กำลังปรากฏ ก็เพราะพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้

  ทรงแสดงธรรม จึงควรฟังพระธรรมอบรมปัญญา จนกว่าจะประจักษ์

  แจ้งสภาพธรรมตามที่ทรงแสดง


  หมายเลข 11547
  วันที่ 6 ก.ย. 2561