พุทธานุสสติ

ที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ละคำ ที่ทำให้เข้าใจสภาพธรรม

ที่กำลังปรากฏ ก็เพราะพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้

ทรงแสดงธรรม จึงควรฟังพระธรรมอบรมปัญญา จนกว่าจะประจักษ์

แจ้งสภาพธรรมตามที่ทรงแสดง


หัวข้อหมายเลข  11547
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561