สุขที่ไม่ติดข้อง

ถ้ามีปัญญาที่รู้ว่าติดข้องในสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไป ก็จะค่อยๆเริ่มขัดเกลา

ความติดข้องในนิมิตที่น่าพอใจ ด้วยความไม่รู้ จนสามารถจะพ้นจากความ

เป็นทาสของโลภะ


หัวข้อหมายเลข  11543
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561