สุขที่ไม่ติดข้อง


    ถ้ามีปัญญาที่รู้ว่าติดข้องในสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไป ก็จะค่อยๆเริ่มขัดเกลา

    ความติดข้องในนิมิตที่น่าพอใจ ด้วยความไม่รู้ จนสามารถจะพ้นจากความ

    เป็นทาสของโลภะ


    หมายเลข 11543
    6 ก.ย. 2561