ยังไม่รู้โทษภัย

ถ้ายังไม่รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ก็ไม่สามารถจะถึงการเห็นโทษเห็นภัย

ของสิ่งที่เกิดดับได้เลย


หัวข้อหมายเลข  11542
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561