การศึกษาธรรมศึกษาอย่างไร พอ.4232


    สุ.     เห็นพระคุณไหม ถ้าสติปัฏฐานเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะรู้ได้เลย ถ้าไม่มีการฟัง สติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะและเริ่มเข้าใจลักษณะซึ่งไม่ใช่เพียงคำหรือชื่อจากตำรา เพราะเหตุว่าชื่อต่าง ๆ ทั้งหมดก็มาจากความจริงของลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้เอง เป็นความจริงตามที่ได้ทรงแสดงโดยนัยต่าง ๆ  แต่ว่าต้องอาศัยการที่จะเข้าใจธรรมคือสิ่งที่มีจริง เพราะฉะนั้นการฟังธรรมคือขณะนี้ฟังให้เข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏ นั่นจึงจะเป็นการศึกษาธรรม แต่ไม่ใช่ไปตอบได้ว่าขณะนี้จิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗ ประเภท แล้วจะรู้อะไรตอบอย่างนี้ พูดอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้รู้สภาพเห็น และก็ไม่รู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่แค่ปรากฏกับผู้ที่มีจักขุปสาทเท่านั้น เริ่มที่จะศึกษาเข้าใจเพื่อละความไม่รู้จนกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้ง นี่เป็นหนทางเดียว ถ้าไม่มีความเห็นถูก มรรคองค์หนึ่งองค์ใดซึ่งเป็นองค์ต้นคือสัมมาทิฏฐิที่เกิดพร้อมสติสัมปชัญญะก็มีไม่ได้ เพราะขณะนี้เป็นความเข้าใจถูก เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ไม่ได้เกิดพร้อมสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้ลักษณะ เฉพาะลักษณะที่ยังไม่ได้คิดเลย ลักษณะนั้นปรากฏ


    Tag  ศึกษาธรรม
    หมายเลข 11498
    28 มิ.ย. 2561