รู้ยากและละยาก พอ.4232


  สุ.   ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลย แล้วก็มีใครคนหนึ่งมาบอกให้เราทำจนกระทั่งเราทำแต่ว่าปัญญาไม่ได้รู้อะไรเลย ไม่ได้ละการไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่กำลังปรากฏกำลังมี รู้ยากและละยาก ต้องอาศัยการฟัง ขณะนี้ไม่ใช่เรา มีความมั่นคงที่จะรู้ว่าไม่ใช่ขณะอื่น แต่ขณะที่มีสิ่งใดปรากฏแล้วไม่รู้ความจริง ขณะนั้นก็เป็นเราอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยทิฏฐิ (ความเห็นผิด) หรือว่าด้วยมานะ (ความสำคัญตน)  หรือด้วยความพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏ

   


  Tag  ความพอใจ ทิฏฐิ มานะ รู้ยาก
  หมายเลข 11488
  7 มิ.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari