สละอะไรได้บ้าง


    การสละต้องด้วยปัญญาที่ไม่ใช่เรา เริ่มจากการสละแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆ

    จนกว่าที่จะเป็นการสละของบรรพชิตที่ต้องสละทุกอย่างแบบคฤหัสถ์


    หมายเลข 11382
    5 พ.ค. 2561