สละอะไรได้บ้าง

การสละต้องด้วยปัญญาที่ไม่ใช่เรา เริ่มจากการสละแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆ

จนกว่าที่จะเป็นการสละของบรรพชิตที่ต้องสละทุกอย่างแบบคฤหัสถ์


หัวข้อหมายเลข  11382
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2561