อยู่ลำบากหรืออยู่สบาย


    ชีวิตบรรพชิตที่อยู่สบายตามพระธรรมวินัยคืออย่างไร


    หมายเลข 11155
    2 ก.พ. 2561