ภิกษุช่วยสังคมได้อย่างไร

ภิกษุต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และภิกษุจะช่วยสังคมได้ด้วย

การเกื้อกูลให้สังคมได้เข้าใจธรรมะ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด


หัวข้อหมายเลข  11154
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561