ภิกษุช่วยสังคมได้อย่างไร

    ภิกษุต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และภิกษุจะช่วยสังคมได้ด้วย

    การเกื้อกูลให้สังคมได้เข้าใจธรรมะ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด


    หมายเลข 11154
    ปรับปรุง 2 ก.พ. 2561