จะลดกิเลส

จะลดจะละกิเลสด้วยความเป็นเราไม่ได้เลย แต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจ

สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงจะเป็นไปเพื่อละกิเลส


หัวข้อหมายเลข  11153
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561