จะลดกิเลส


    จะลดจะละกิเลสด้วยความเป็นเราไม่ได้เลย แต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจ

    สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงจะเป็นไปเพื่อละกิเลส


    หมายเลข 11153
    2 ก.พ. 2561