เป็นธรรมไม่ใช่เรา

เริ่มต้นของความเข้าใจคือ ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ และต้องฟังต้องศึกษา

ต่อไปจนมีความเข้าใจในความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น


หัวข้อหมายเลข  11152
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561