เป็นธรรมไม่ใช่เรา


    เริ่มต้นของความเข้าใจคือ ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ และต้องฟังต้องศึกษา

    ต่อไปจนมีความเข้าใจในความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 11152
    2 ก.พ. 2561