พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไร และจะเห็นในพระคุณของ

    พระองค์ได้อย่างไร


    หมายเลข 11151
    วันที่ 2 ก.พ. 2561