พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไร และจะเห็นในพระคุณของ

พระองค์ได้อย่างไร


หัวข้อหมายเลข  11151
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561