ทันสมัยเพราะเข้าใจธรรม

พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัย เพราะสมัยคือขณะที่เห็น ได้ยิน

หรือความรู้สึกนึกคิดแต่ละอย่างที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เอง ดังนั้น

ทันสมัย คือ  สามารถรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้นั่นเอง


หัวข้อหมายเลข  11150
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561