ทันสมัยเพราะเข้าใจธรรม


    พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัย เพราะสมัยคือขณะที่เห็น ได้ยิน

    หรือความรู้สึกนึกคิดแต่ละอย่างที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เอง ดังนั้น

    ทันสมัย คือ  สามารถรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้นั่นเอง


    หมายเลข 11150
    2 ก.พ. 2561