ไม่ใช่เราปฏิบัติ

ไม่ใช่ตัวเราที่จะปฏิบัติธรรม แต่เป็นปัญญาและธรรมฝ่ายดีจะเกิดขึ้น

ทำหน้าที่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  11149
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561