ไม่ใช่เราปฏิบัติ


    ไม่ใช่ตัวเราที่จะปฏิบัติธรรม แต่เป็นปัญญาและธรรมฝ่ายดีจะเกิดขึ้น

    ทำหน้าที่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11149
    2 ก.พ. 2561