จะบวชละกิเลส


    การบวชโดยไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัย จะละกิเลสได้ไหม แล้วอะไรที่

    จะสามารถละกิเลสได้ตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11148
    2 ก.พ. 2561