สำรวมคืออย่างไร


    สำรวม คือปัญญาที่รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

    ในขณะนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นการฟังพระธรรม


    หมายเลข 11147
    2 ก.พ. 2561