พาลเพราะไม่รู้


    พาลก็คืออกุศลธรรม ซึ่งมีความไม่รู้เป็นเหตุ ดังนั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็

    เป็นพาล และจะพ้นจากความเป็นพาลได้ก็ด้วยการอบรมปัญญาเข้าใจ

    สภาพธรรมตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11146
    2 ก.พ. 2561