พาลเพราะไม่รู้

พาลก็คืออกุศลธรรม ซึ่งมีความไม่รู้เป็นเหตุ ดังนั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็

เป็นพาล และจะพ้นจากความเป็นพาลได้ก็ด้วยการอบรมปัญญาเข้าใจ

สภาพธรรมตามความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  11146
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561