ความหวัง


    ความหวังมีมากมายมหาศาลทั้งที่หยาบและละเอียดเหมือนห้วงน้ำใหญ่

    หวังแม้กระทั่งปัญญา แต่ปัญญาก็สะสมไปที่จะละคลายความหวังได้

    เพราะมีความเข้าใจโดยไม่หวัง


    หมายเลข 11143
    2 ก.พ. 2561