จิตเหมือนมายากล


    จิตเป็นสภาพรู้ที่เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็ว แต่เพราะความไม่รู้สภาพธรรม

    ตามความเป็นจริง จึงเป็นเหมือนมีสัตว์บุคคล สิ่งต่างๆ ให้ติดข้องยึดถือ


    หมายเลข 11142
    2 ก.พ. 2561