จิตเหมือนมายากล

จิตเป็นสภาพรู้ที่เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็ว แต่เพราะความไม่รู้สภาพธรรม

ตามความเป็นจริง จึงเป็นเหมือนมีสัตว์บุคคล สิ่งต่างๆ ให้ติดข้องยึดถือ


หัวข้อหมายเลข  11142
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561