รากเป็นพิษแต่ยอดหวาน

ความโกรธเป็นอกุศลที่ประทุษร้ายจิต แต่ด้วยความไม่รู้ในโทษของความโกรธ

จึงยังมีความพอใจที่จะโกรธต่อไป


หัวข้อหมายเลข  11141
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561