จะไม่โกรธหรือจะเข้าใจธรรม

ไม่ควรเป็นตัวตนที่จะบังคับไม่ให้โกรธ แต่ควรเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

จึงจะเห็นโทษและคลายกิเลสได้ตามความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  11140
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561