เถระ 3 ประเภท

เถระที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงบวชมานาน หรือบวชเมื่อสูงวัยแล้วเท่านั้น

แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจที่มั่นคงในพระธรรมวินัย คือ เป็นธรรมเถระ


หัวข้อหมายเลข  11139
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561