สมาทานคืออย่างไร


    สมาทานคือ การถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดๆสิ่งหนึ่งทั้งที่ดีหรือไม่ดี

    สภาพธรรมที่สมาทานเป็นเจตนาเจตสิก แต่การเว้นในสิ่งที่ไม่ดีเป็นวิรตีเจตสิก


    หมายเลข 10870
    16 พ.ค. 2560