จะปฏิวัติแนวพุทธ


  พระพุทธศาสนา เป็นคำสอน ให้เข้าใจความจริงของโลก ว่าโลกคือสิ่งที่มีจริง

  เกิดแล้วดับ ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็มีสภาพธรรมที่เกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป

  เช่นกัน ซึ่งสภาพธรรมที่เกิดแล้วดับเป็นทุกข์ ดังนั้นผู้ที่ศึกษาและเข้าใจธรรม

  ถูกต้อง จะไม่มีความคิดที่จะปฏิวัติพระพุทธศาสนาเลย เพราะเป็นความจริง

  ถึงที่สุด


  หมายเลข 10874
  16 พ.ค. 2560