บวชทำลายพระศาสนา


  การบวชด้วยความไม่เข้าใจพระธรรมวินัย และประพฤติผิดต่างๆ เป็นการ

  ทำลายพระศาสนาอย่างมาก ดังนั้นชาวพุทธ ควรศึกษาพระธรรมวินัยให้

  เข้าใจ และช่วยกันเพ่งโทษ คือแสดงให้รู้ว่าอะไรเป็นโทษ เมื่อมีการทำ

  ผิดพระวินัย จึงจะเป็นการรักษาพระศาสนา ไม่ใช่สนับสนุนให้ไปบวชกัน

  มากๆ ด้วยความไม่รู้


  หมายเลข 10876
  16 พ.ค. 2560