ความเห็นผิดหลายระดับ


    ความเห็นผิด มีทั้งที่ยังไม่ถึงระดับทำอกุศลกรรม และที่ทำให้กระทำอกุศลกรรม ส่วนความเห็นผิดที่ร้ายแรง ก็คือ ความเห็นผิดที่ค้านกับความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แล้วชักชวนให้ผู้อื่นเข้าใจผิด และประพฤติผิดตามๆกัน


    หมายเลข 10875
    26 ส.ค. 2560