รู้ประมาณในการรับ


    การรู้จักประมาณในการรับ คือจะรับสิ่งใด ก็ด้วยจิตที่ดี เพื่ออนุเคราะห์ผู้ให้

    ให้เกิดกุศลจิต แต่ถ้าเป็นภิกษุ การจะรับสิ่งใดต้องเป็นไปตามธรรมวินัยด้วย


    หมายเลข 10872
    16 พ.ค. 2560