สังคมคืออะไร


    เพราะมีธรรมคือจิต เจตสิก รูป จึงมีการสมมติว่าเป็นแต่ละบุคคล ซึ่งรวมๆกัน

    เป็นสังคม


    หมายเลข 10873
    16 พ.ค. 2560