ดับไปแล้วไม่ใช่เรา

สภาพธรรมที่เกิดแล้วดับไปจะไม่กลับมาอีกเลย และสภาพธรรมแต่ละอย่างก็เป็น

แต่ละอย่าง จึงไม่ใช่เรา แต่กว่าที่จะเข้าใจอย่างนั้นได้จริงๆ ก็ต้องสะสมการฟัง

พระธรรมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน


หัวข้อหมายเลข  10586
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559