หนทางประเสริฐ

หนทางมีทั้งผิดและถูก แต่หนทางที่ประเสริฐสูงสุดคือหนทางของปัญญาที่เข้าใจ

สภาพธรรมตามความเป็นจริง ซึ่งจะนำไปสู่การดับกิเลสได้จนหมดสิ้น


หัวข้อหมายเลข  10588
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559