คุณและโทษของกาม

กาม หมายถึงโลภะคือความยินดีพอใจติดข้อง และสิ่งที่เป็นอารมณ์ของโลภะ

เมื่ออยู่ในกามภูมิก็มีกามอารมณ์คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าพอใจ

นำมาซึ่งความยินดีพอใจ จึงเป็นคุณของกาม แต่โลภะซึ่งเป็นสภาพติดข้อง

ต้องการนั้น จะนำมาซึ่งทุกข์ต่างๆ เมื่อสิ่งนั้นพลัดพรากไป เปรียบเสมือน

การวางยาพิษ ซึ่งจะต้องได้รับทุกข์โทษต่อไปอย่างแน่นอน


หัวข้อหมายเลข  10593
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559